Świetlica szkolna

Regulamin

Świetlica w swojej  działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w  programie wychowawczym szkoły.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć  świetlicowych  opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom :

 • zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki   do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań,
 • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
 • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
 • współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym,
 • sprawują opiekę nad dożywieniem.

Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
 • i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Organizacja pracy świetlicy

 • Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz.  6:45 -16:30.
 • Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które   wypełniają rodzice.

 

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

 • – imiona i nazwisko uczestnika;
 • – datę urodzenia;
 • – adres zamieszkania;
 • – czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;
 • – informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);
 • – dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
 • – kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).
 • – informację o problemach zdrowotnych dziecka, o których powinien wiedzieć nauczyciel świetlicy;
 • – zgodę rodziców / opiekunów na wspólne wyjścia / np: spacer, muzeum /

W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

 

Wychowankowie świetlicy

 

 • Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców  pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych, rodzin zastępczych.
 • Prawa uczestnika świetlicy.

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy

Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, jak i w trakcie  pobytu w stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

W świetlicy  przebywają uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii z klas 0-3

Nagrody i wyróżnienia :

 

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Nagroda w postaci dyplomu, rzeczy/ drobny upominek/.

Kary

 

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich  uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Współpraca z rodzicami

 • Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy ? odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
 • Korespondencja z rodzicami.
 • Rozmowy telefoniczne.

Dokumentacja świetlicy

1.   Roczny plan pracy dydaktyczno ?wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.

2.     Dziennik zajęć świetlicowych / lista obecności, codzienne wpisy z przeprowadzonych zajęć, kontakty z rodzicami, uwagi dotyczące zachowania dziecka /.

3.     Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

4.     Semestralne sprawozdania z działalności świetlicy.

5.     Regulamin świetlicy.